OCHRANA OSOBNíCH ÚDAJŮ

Tyto podmínky ochrany osobních údajů primárně definují pravidla pro zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek – avionaut.com (dále: “Servis“), Včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informací o používání souborů cookie a analytických nástrojů na webových stránkách.

Správcem osobních údajů je společnost Ł. KARWALA komanditní společnost se sídlem Szarlejka na ul. ul. Łukaszewicza 172, 42-130 Wączka Wielka, NIP: 5742059942, zapsaná do rejstříku podnikatelů národního soudního rejstříku u okresního soudu v Częstochowie, XVII obchodní oddělení národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000609014 (dále: “Správce“).

V záležitostech souvisejících s ochranou osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů můžete kontaktovat správce na následující e-mailové adrese: avionaut@avionaut.com

Před použitím webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky. Používáním webových stránek potvrzujete, že přijímáte tyto podmínky.

I. Definice

Správce – znamená společnost Ł. KARWALA komanditní společnost se sídlem v Szarlejce na ul. ul. Łukaszewicza 172, 42-130 Węczyca Wielka, s NIP: 5742059942, zapsaná do rejstříku podnikatelů národního soudního rejstříku u okresního soudu vCzęstochowie, XVII. Obchodní oddělení národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000609014, která poskytuje elektronické služby, ukládá a získává přístup k informacím v zařízeních uživatele, mimo jiné zpracovává osobní údaje o získaném uživateli prostřednictvím webových stránek.

Soubory cookie(tzv. cookies) – znamenají malá IT data, zejména malé textové soubory, zapsané a uložené na zařízeních, prostřednictvím kterých uživatel používá web (např. na pevném disku počítače nebo v paměti mobilního telefonu).

Servis – znamená webové stránky – avionaut.com k dispozici na adrese: avionaut.com

Zařízení – znamená elektronické zařízení, jehož prostřednictvím získává Uživatel přístup na Web (např. počítač, smartphone, tablet).

Uživatel – znamená subjekt využívající funkce webových stránek.

II. Osobní údaje

Správce se vynasnaží respektovat soukromí a zajistit zabezpečení osobních údajů uživatele získaných prostřednictvím webových stránek.

Osobní údaje uživatelů budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (“GDPR“), Stejně jako v souladu s jinými akty vnitrostátního práva.

Účel, základ, doba a rozsah zpracování osobních údajů, jakož i příjemci osobních údajů zpracovávaných správcem, vyplývají vždy z akcí, které daný uživatel na webových stránkách podnikne.

Správce může zpracovávat osobní údaje na webových stránkách pro následující účely, z následujících důvodů a v následujícím rozsahu:

 1. Chcete-li provést komunikační smlouvu uzavřenou prostřednictvím webových stránek nebo smlouvu o poskytování elektronických služeb, nebo podniknout kroky na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy, posouzením reklamací, odpovědí na dotazy týkající se nabídky – budou zpracovávány následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště / společnosti, doručovací adresa a v případě podnikatelů také daňové identifikační číslo (základ pro zpracování: čl. 6. odst. 1 písm. b GDPR – plnění smlouvy)
 2. Pro účely přímého marketingu, zasílání bulletinů – budou zpracovávány následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (základ pro zpracování: čl. 6. odst. 1 písm. f GDPR – oprávněný zájem Správce a čl. 6. odst. 1 písm. GDPR – souhlas Uživatele)

Osobní údaje uživatelů budou zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení daného účelu, nejdéle však do promlčení nároků nebo po dobu stanovenou zákonem. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu – budou údaje zpracovávány až do jejich odvolání.

Poskytování osobních údajů uživatelem je dobrovolné, ale někdy jsou nutné pro správnou funkcionalitu některých funkcí webových stránek (neposkytnutí osobních údajů znemožňuje použití některých funkcí webových stránek, např. přijjetí informačního bulletinu).

Uživatel má právo:

 1. požádat Správce o zpřístupnění osobních údajů, které se ho týkají
 2. na opravu, vymazání, přenos nebo omezení zpracování údajů
 3. na výmaz osobních údajů, omezení zpracovávání osobních údajů
 4. kdykoli odvolat souhlas – pokud základem pro zpracování byl souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním
 5. právo podat stížnost u orgánu dozoru – osoba, jejíž údaje zpracovává správce, má právo podat stížnost u orgánu dozoru způsobem a postupem stanoveným v ustanoveních GDPR a vnitrostátních právních předpisů. Orgánem dozoru v Polsku je prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů. Orgánem dohledu v Německu je Federální komise pro Ochranu údajů a svobodu informací (Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) a regionální dozorové úřady. Orgánem dohledu ve Francii je: Národní komise pro výpočetní techniku a svobodu.

Osobní údaje uživatelů mohou být přeneseny následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

 1. poskytovatelé služeb dodávající Správci technická, IT a organizační řešení, mj. poskytovatelé e-mailů, poskytovatelé hostingu, poskytovatelé softwaru pro správu společností, poskytovatelé archivačních služeb – Správce poskytuje shromážděné osobní údaje uživatele vybranému poskytovateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném k dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů
 2. poskytovatelé účetních, právních a poradenských služeb – pouze pokud a v rozsahu nezbytném k dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů

Osobní údaje uživatele budou zpracovávány ve formě analytického, prodejního a marketingového profilování za účelem přizpůsobení materiálů řízených správcem ve prospěch potřeb a zájmů uživatele a provádění měření, která správci umožní zlepšit poskytované služby. Správce může také použít tzv. “profilování” pro účely přímého marketingu, a to i v reklamní síti Společnosti Google Inc. a Meta Platforms Ireland Ltd. Závazná rozhodnutí správce nebudou automatizována.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP). V odůvodněných případech (souvisejících s nutností zajistit funkčnost webových stránek a správu jejich provozu) může správce předat osobní údaje do třetích zemí, například v rámci využívání služeb subdodavatelů. V tomto případě správce zaručuje zákonem požadovaná opatření na ochranu osobních údajů, která budou (v závislosti na konkrétní situaci): předání údajů subdodavateli nacházejícímu se ve třetí zemi, ve vztahu k němuž bylo vydáno rozhodnutí uvádějící odpovídající úroveň ochrany, v souladu s požadavky čl. 45 GDPR, nebo předávání údajů prováděné na základě smlouvy o předávání údajů uzavřené se subdodavatelem na základě standardních smluvních doložek přijatých rozhodnutím Evropské komise, nebo předávání údajů prováděné podle závazných podnikových pravidel uplatňovaných subdodavatelem, uvedených v čl. 47 GDPR.

III. Soubory cookies

Správce používá cookies na webových stránkách pro reklamní a statistické účely a pro přizpůsobení webových stránek individuálním potřebám uživatelů. Uživatelé mohou změnit nastavení cookies ve svých webových prohlížečích, např. Mohou částečně omezit nebo úplně zakázat možnost ukládání cookies. Pokud se výše uvedená nastavení na úrovni prohlížeče nezmění, soubory cookies se uloží do paměti zařízení. Změňte nastavení souboru Cookies mohou omezit funkčnost webových stránek. Uživatel může soubory cookies kdykoli smazat pomocí funkcí dostupných ve webovém prohlížeči, který používá.

Cookies používané Správcem jsou pro zařízení uživatele bezpečné. Zejména není možné, aby viry nebo jiný nežádoucí software nebo malware vstupovaly tímto způsobem do uživatelských zařízení. Používají se dva typy souborů cookies:

 1. Soubory cookie relací: jsou uloženy v zařízení uživatele a zůstávají tam až do konce relace prohlížeče. Uložené informace jsou poté trvale odstraněny z paměti zařízení. Mechanismus relačních cookies neumožňuje shromažďování žádných osobních údajů ani důvěrných informací ze zařízení uživatele
 2. Trvalé soubory cookies: jsou uloženy v zařízení uživatele a zůstávají tam, dokud nejsou odstraněny. Ukončení relace prohlížeče nebo vypnutí zařízení je neodstraní ze zařízení uživatele. Mechanismus relačních cookies neumožňuje shromažďování žádných osobních údajů ani důvěrných informací ze zařízení uživatele

Správce používá soubory cookies pro následující účely:

 1. a) Konfigurace webových stránek – přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a optimalizace používání webových stránek
 2. b) analýze a výzkumu, stejně jako audit publika- shromažďování obecných a anonymních statických dat, vytváření anonymních statistik pomocí analytických nástrojů, které pomáhají pochopit, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah
 3. poskytování reklamních služeb – prezentace reklamních sdělení upravených podle preferencí uživatele

Správce může také používat služby Google Analitycs na webových stránkách k provádění analýz a průzkumů, jakož i auditů publika – shromažďovat obecná a anonymní statická data prostřednictvím analytických nástrojů Google Analitycs, jakož i služby Google Ads za účelem prezentace reklamních sdělení přizpůsobených Předvolby uživatelů pomocí nástrojů analytiky Google Ads. Výše uvedené služby poskytuje společnost Google Inc. se sídlem v USA.

Z úrovně webového prohlížeče může Uživatel také dostávat oznámení Web Push. Oznámení se do webového prohlížeče uživatele zasílají až poté, co souhlasí s jejich přijímáním. Aby uživatel souhlasil s přijímáním oznámení Web Push, měl by uživatel ve zprávě zaslané svým webovým prohlížečem vybrat možnost „povolit zobrazení“ nebo jinou synonymní možnost (každý prohlížeč může tuto možnost nazývat jinak). Souhlas s přijímáním oznámení Web Push lze kdykoli odvolat změnou nastavení webového prohlížeče uživatele. Správce nezpracovává žádné osobní údaje Uživatelů pomocí oznámení Web Push.