Jeśli nie możesz znaleźć informacji, skontaktuj się z nami: avionaut@avionaut.com

Regulamin Konkursu

REGULAMIN:

1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin konkursu „Avionaut” („Regulamin”) określa warunki
i zasady uczestniczenia w Konkursie „Avionaut” („Konkurs”).
1.2. Organizatorem Konkursu „Avionaut” jest Karwala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
ul. Łukaszewicza 172, Szarlejka, NIP 5742059942 („Organizator”)
1.3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, tj. w Szarlejce przy ul. Łukaszewicza 172 oraz na stronie www.mamygadzety.pl oraz www.avionaut.com.
1.4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu I go akceptuje, wyraził zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z punktem 5 poniżej, wyraził zgodę, iż w razie wygranej imię, nazwisko oraz treść pracy konkursowej zostaną ogłoszone na stronie wskazanej w 1.3 powyżej, przenosi majątkowe prawa autorskie do dzieła utworzonego przez Użytkownika na polach eksploatacji określonych w punkcie 6 poniżej.
1.5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs trwa w dniach: 27.12.2018 do 06.01.2019 do godziny 23:59

3. UCZESTNICY KONKURSU
3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski.
3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Karwala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. ZASADY KONKURSU
4.1. Konkurs polega na wymyśleniu nazwy nowego fotelika marki Avionaut 15-36 kg oraz wykonaniu pracy uwieczniającej tę nazwę. Praca konkursowa polega na uwiecznieniu formy graficznej, plastycznej czy też dokonanej inną techniką artystyczną przedstawiającą nazwę nowego fotelika.
4.2 Zgłoszenie należy umieścić w komentarzu do wpisu “Avionaut – polskie foteliki, które podbiją świat” na blogu mamygadzety.pl lub w komentarzu do postu konkursowego w serwisie Facebook na profilu mamygadzety.pl.
4.3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu (zwany dalej Uczestnikiem) zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, którego pełna treść dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mamygadzety.pl. oraz www.avionaut.com. W chwili zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego postanowienia.
4.4. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 rok życia, która w okresie trwania Konkursu zgłosiła pracę konkursową zgodną z wymaganiami Konkursu.
4.5. Odpowiedzi nieprawidłowe i niepełne (tj. zdjęcie bez opisu, bądź opis bez zdjęcia) mogą zostać unieważnione przez Organizatora Konkursu.
4.6. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych zostaną usunięte przez moderatorów.
4.7. Zwycięzcę konkursu wybiera jury konkursowe w skład którego wchodzą: – przedstawiciel organizatora konkursu oraz przedstawiciel strony mamygadzety.pl.
4.8. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie niezależnej, kolegialnej decyzji Jury, wydanej nie później niż 14 dni po dacie zakończenia konkursu. Decyzja zostanie ogłoszona w ww. przewidzianym terminie za pośrednictwem strony mamygadzety.pl
4.9. Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia wybranych Uczestników
o wysłanie skanu dowodu osobistego, który będzie służył weryfikacji przy wysyłce Nagrody.

5. NAGRODY
5.1. Nagrodą w konkursie jest fotelik marki Avionaut o maksymalnej wartości 1599 zł.
5.2. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r., który zostanie przez Organizatora potrącony z dodatkowej nagrody gotówkowej i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.
5.3. Nagroda zostanie przyznana jednej osobie.
5.4. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.
5.5. Zwycięzca konkursu, zostanie poinformowany za pośrednictwem strony www.mamygadzety.pl. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.mamygadzety.pl do dnia 21.01.2019, co jest jednoznaczne
z powiadomieniem Uczestników o wynikach Konkursu. Publikacji będą podlegać dane osobowe uczestników konkursu w następującym formacie: imię, nazwisko.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
6.1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. a także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej o której mowa w punkcie 1.3 powyżej, dane osobowe uczestników Konkursu oraz przekazane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych celów.
6.2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Karwala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szarlejce, przy ul. Łukaszewicza 172, 42-130 Wręczyca Wielka, adres kontaktowy e-mail: avionaut@avionaut.com („Administrator”).
6.3 Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody.
6.4 Dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń wynikających z Konkursu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu.
6.5 Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
6.6. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.7. Administrator oświadcza, iż dane Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
6.8. Dane Wykonawcy nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa oraz innym podmiotom niezbędnym ze względu na realizację Konkursu.
6.9 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Administrator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c)nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem – przyznania i wydania nagrody. Administrator powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych podanych przez uczestników Konkursu
w niezbędnym zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy maja prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Imię i nazwisko Zwycięzcy deklarowane w jego profilu w kanałach społecznościowych, zostanie zamieszczone na stronie mamygadzety.pl, na co uczestnik wyraża zgodę przystępując do konkursu. Jeżeli Zwycięzca nie zgadza się na opublikowanie jego danych na ww. stronie powinien zgłosić sprzeciw wobec zamieszczenia danych na ww. stronie przez wiadomość prywatną.

7. PRZEKAZYWANIE NAGRÓD
7.1. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej w Konkursie, laureat powinien przesłać na podany w wiadomości adres kontaktowy e-mail z informacją o wyborze nagrody oraz swoje dane potrzebne do przekazania nagrody, czyli: imię i nazwisko, adres pocztowy, na który ma zostać przesłana nagroda oraz inne niezbędne do przekazania nagrody dane.
7.2. Nagroda zostanie wysłana do laureata, który przekaże opisane w §7 pkt. 1. dane.
7.3. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody. Jeżeli ten fakt zostanie ujawniony po doręczeniu nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do wyłonienia dodatkowego Laureata konkursu.
7.4 Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.
7.5 Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
7.6 Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.